Samec

Samice
Genotyp (fenotyp)Výskyt (%)ZnakyNese geny